Naamloos document

1. ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Quorum Uitgevers BV, hierna nader aan te duiden met "Qumedia".
Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:

 1. voorwaarden voor abonnementen;
 2. voorwaarden voor advertenties;
 3. voorwaarden voor deelnemers en sponsoren van evenementen;
 4. voorwaarden voor opdrachtgevers van evenementen.

De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn op een overeenkomst met Qumedia.
1.3. Door met Qumedia een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door Qumedia gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Offertes, totstandkoming en wijziging overeenkomst

1.4. Alle door Qumedia gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van Qumedia of door feitelijke uitvoering door Qumedia komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Qumedia slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Qumedia zijn bevestigd c.q. feitelijk door Qumedia zijn uitgevoerd.
1.5. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Qumedia derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, alvorens Qumedia in verzuim raakt.
1.6. Alle opgaven en/of vermeldingen door Qumedia met betrekking tot haar producten en/of diensten, zoals oplage, formaat, publicatiefrequentie, drukprocd, omvang en aard van het adressenbestand, aantallen abonnementen c.q. oplagen, gewichten, omvang per nummer en dergelijke geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend.
Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Qumedia uitdrukkelijk voorbehouden. Qumedia is te allen tijde gerechtigd om het formaat, de frequentie en de wijze van aanbieden c.q. distribueren naar eigen inzicht te wijzigen, zonder dat de wederpartij hierdoor het recht krijgt om de overeenkomst te wijzigen of te beindigen.

Tarieven en prijzen

1.7. Qumedia is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien de wederpartij van Qumedia een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) is die consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden als de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
1.8. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Qumedia is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.-tarief aan de wederpartij door te berekenen.

Betaling

1.9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van Qumedia binnen dertig dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. leder recht op verrekening door de wederpartij is uitgesloten.
1.10. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is - onverminderd haar overige verplichtingen - vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke handelsrentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. Indien de wederpartij een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) is de wettelijke rente op basis van artikel 6:119 BW van toepassing.
1.11. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van 40,00 te vermeerderen met de wettelijke B.T.W.
1.12. Qumedia heeft steeds het recht om zowel vr als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Qumedia, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Qumedia is ontvangen.
1.13. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Qumedia tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Qumedia ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

1.14. Qumedia kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

 1. de wederpartij sursance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
 2. de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
 3. de wederpartij n of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door Qumedia hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;

Het bepaalde in dit artikel 1 lid 14 laat onverlet de overige aan Qumedia bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

1.15. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op alle door Qumedia uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij Qumedia en/of haar licentiegevers. Niets uit de publicaties c.q. informatieve producten van Qumedia mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van Qumedia en/of haar licentiegevers worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
1.16. Qumedia gaat er vanuit, dat wanneer derden haar ongevraagd ter publicatie persberichten dan wel advertenties met afbeeldingen toesturen, alle intellectuele eigendomsrechten van auteurs dan wel fotografen of illustratoren zijn gehonoreerd en dat Qumedia gerechtigd is de afbeelding of de tekst zonder aanvullende voorwaarden te mogen gebruiken. Op verzoek vermeldt Qumedia de naam van de auteursrechthebbende bij gepubliceerde teksten dan wel illustratiemateriaal.
Qumedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden voor materiaal dat niet in onze opdracht is vervaardigd. Mocht Qumedia door derden toch aansprakelijk worden gesteld dan is Qumedia gerechtigd de eventuele schade verhalen op de toezender van het bewuste materiaal.

Geheimhouding

1.17. Alle door Qumedia aan de wederpartij verstrekte informatie, waaronder alle informatie omtrent de producten en diensten van Qumedia, verstrekte documentatie, software en applicaties, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De wederpartij zal deze informatie te allen tijde:

 1. strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken of onthullen aan derden tenzij de wederpartij hiertoe is verplicht op grond van een gerechtelijk bevel of op bevel van een toezichthouder;
 2. slechts gebruiken voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie is verstrekt.

Persoonsgegevens

1.18. Qumedia legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomsten en wanneer deze personen in het kader van dienstverlening contact hebben met Qumedia. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om personen te informeren over voor hen relevante producten en diensten van Qumedia. Als de natuurlijke persoon geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan:
Quorum Uitgevers BV, t.a.v. Afdeling Lezersservice, Postbus 123, 7200 AC Zutphen of per e-mail: lezersservice@qumedia.nl

Overmacht

1.19. Indien naar het redelijk oordeel van Qumedia als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Qumedia zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beendigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
1.20. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Qumedia naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
1.21. Indien Qumedia bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

1.22. De aansprakelijkheid van Qumedia, van de personeelsleden van Qumedia en van de personen voor wie Qumedia verantwoordelijk en/of aansprakelijk is:

 1. in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het hoogste leidinggevende personeel van Qumedia; en
 2. indien Qumedia desalniettemin aansprakelijk mocht worden geacht, in alle gevallen van letselschade en fysieke schade aan goederen (waaronder begrepen vernietiging of onbruikbaarmaking van de desbetreffende goederen) en welke aan haar toerekenbaar is, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, terwijl Qumedia nimmer aansprakelijk zal zijn voor indirecte schade (waaronder begrepen wordt alle schade die geen directe schade is, welke derhalve mede omvat vertragingsschade en winstderving).

1.23. Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideen, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen Qumedia en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Qumedia en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet gesoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Qumedia niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Qumedia aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.
1.24. De wederpartij vrijwaart Qumedia voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Qumedia uitgegeven publicaties en andere informatieve producten.
1.25. Bezwaren tegen de (order)bevestiging dienen schriftelijk vr de uitvoering van de overeenkomst door Qumedia doch in ieder geval binnen zeven dagen na de datum van de verzending van de (order)bevestiging ter kennis van Qumedia te worden gebracht.
1.26. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door Qumedia dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen acht dagen na het tijdstip van ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van Qumedia te worden gebracht, waarna alle rechten van de wederpartij jegens Qumedia vervallen.

Naleving wet- en regelgeving

1.27. De wederpartij zal alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook gedragscodes zorgvuldig naleven, en vrijwaart Qumedia tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

Diversen

1.28. Qumedia is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder nadere toestemming van de wederpartij over te dragen aan een onderneming waarmee zij in een groep is verbonden, of over te dragen aan een derde in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Qumedia of in het kader van de overdracht van een titel, een product of een dienst van Qumedia. De wederpartij stemt door het aangaan van een overeenkomst met Qumedia bij voorbaat in met een dergelijke overdracht. Qumedia zal de wederpartij tijdig informeren over een overdracht.
1.29. Qumedia is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten, vanaf het door Qumedia aangegeven moment. Qumedia zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken op de door haar te kiezen wijze, die bij geringe wijzigingen kan bestaan uit het publiceren van de gewijzigde voorwaarden op de website van Qumedia en/of het in de colofons van de uitgaven van Qumedia verwijzen naar de gewijzigde voorwaarden. Uitsluitend indien de wijziging van de voorwaarden ingrijpende gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen van partijen heeft de wederpartij het recht om aan Qumedia te laten weten dat zij de overeenkomst wenst voort te zetten op basis van de ongewijzigde onderhavige voorwaarden in plaats van op basis van de gewijzigde voorwaarden.
1.30. Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Qumedia door te geven, in geval van abonnementen via het mailadres: lezersservice@qumedia.nl.
1.31. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Qumedia zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht

1.32. Alle geschillen met betrekking tot de door Qumedia gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Zutphen, of -ter keuze van Qumedia indien zij een geschil aanhangig maakt- voor de bevoegde rechter te Arnhem. Qumedia is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Zutphen, en Qumedia legt het geschil voor aan de rechter te Zutphen, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat Qumedia zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
1.33. Op alle met Qumedia gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. VOORWAARDEN VOOR ABONNEMENTEN

Definitie

2.1. Abonnement: een overeenkomst waarbij Qumedia zich verbindt om periodiek aan de wederpartij, hierna ook te noemen: 'de abonnee', tot wederopzegging door de abonnee, informatie te leveren op een informatiedrager.

Toepasselijkheid

2.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Qumedia met betrekking tot abonnementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor abonnementen van toepassing. Voor zover in het kader van een abonnement een Elektronisch Product aan de abonnee ter beschikking wordt gesteld, zijn daarop tevens de voorwaarden voor Elektronische Producten van toepassing.

Looptijd

2.3. Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.
2.4. Door de koop van een losbladige uitgave abonneert de abonnee zich tegelijkertijd voor een periode van een half jaar op de in de desbetreffende losbladige uitgave te verschijnen supplementen. De periode van een halfjaar gaat in op het moment van levering van het hoofdwerk. De prijs van de supplementen is gebaseerd op het aantal te leveren pagina's en bij de supplementen inbegrepen producten, zoals cd-rom's nieuwsbrieven etc. en zal achteraf op basis van het daadwerkelijke aantal geleverde pagina's en bij de supplementen inbegrepen producten worden vastgesteld.
2.5. Met betrekking tot abonnementen op periodieke uitgaven is het uitgangspunt dat de wederpartij het abonnement is aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij de wederpartij aantoont dat dat niet het geval is. Met betrekking tot abonnementen die worden aangegaan in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het volgende:

 1. deze abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende door Qumedia vastgestelde abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de abonnee het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met ten minste een opzegtermijn van twee maanden;
 2. deze abonnementen kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd per het einde van een lopende abonnementsperiode, met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

2.6. Indien het een abonnement van een natuurlijk persoon betreft, eindigt het abonnement op het tijdstip, waarop het overlijden van deze persoon aan Qumedia wordt medegedeeld. Restitutie van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode kan slechts plaatsvinden indien het een bedrag van meer dan €20,00 betreft.

Prijzen en tarieven

2.7. Alle in of op de publicaties c.q. informatieve producten door Qumedia vermelde prijzen en tarieven gelden uitsluitend voor abonnees in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
2.8. De ingevolge een abonnement door de abonnee verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2.9. Indien in geval van een adreswijziging het nieuwe adres buiten Nederland is gelegen worden door Qumedia portokosten in rekening gebracht, en is Qumedia bevoegd vanaf het moment van wijziging het voor het betreffende land geldende abonnementsgeld in rekening te brengen.

3. VOORWAARDEN VOOR ADVERTENTIES

Definitie

3.1. Advertenties: bekendmakingen, aankondigingen en/of reclames van welke aard dan ook, welke in een informatiedrager worden opgenomen, en/of welke daarin, daarbij of daaraan worden gevoegd en/of gehecht.
Advertentiecontract: elke overeenkomst waarbij Qumedia zich verbindt tot plaatsing van n of meer Advertenties.

Toepasselijkheid

3.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Qumedia met betrekking tot Advertenties zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor Advertenties toepasselijk, alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de kamer van koophandel te Amsterdam.
3.3. Met betrekking tot de vaststelling van tarieven en condities geldt het bepaalde in artikel 3 van de Regelen voor het Advertentiewezen.
3.4. Advertentiecontracten op termijn gaan in overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 5 van de Regelen voor het Advertentiewezen.

Advertentiecontracten

3.5. Indien in het Advertentiecontract geen bepaalde termijn is vermeld, wordt het contract geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf achtereenvolgende maanden. Tenzij in het Advertentiecontract anders is vermeld, heeft het Advertentiecontract betrekking op tenminste de overeengekomen ruimte en is Qumedia gerechtigd de overeengekomen ruimte te overschrijden, n en ander binnen de contractstermijn en overeenkomstig de voorwaarden. Een en ander onverminderd het recht van de wederpartij om met inachtneming van de daarvoor geldende termijn tot schriftelijke opzegging van de overeenkomst over te gaan.

Betaling

3.6. Indien en voor zover op Advertentiecontracten de Regelen voor het Advertentiewezen toepasselijk zijn, geldt voor wat betreft de betaling, rente en kosten het bepaalde in artikel 17 van de Regelen voor het Advertentiewezen in afwijking van hetgeen op dit punt bepaald is in de Algemene Voorwaarden van Qumedia.

Korting

3.7. Qumedia verleent een korting van 15% op het bruto bedrag der verschuldigde Advertentiekosten indien plaatsing van de betreffende Advertentie door bemiddeling van een natuurlijke of rechtspersoon tot stand is gekomen, aan wie een erkenning of tijdelijke erkenning is verleend op grond van het Reglement Erkenningen van de Stichting Rota, onder de voorwaarde dat Qumedia de bemiddeling van de betreffende erkenninghouder heeft aanvaard. Qumedia zal deze korting niet verlenen indien de betreffende erkenninghouder naar het oordeel van Qumedia een of meer aan de erkenning verbonden verplichtingen niet of niet behoorlijk heeft nageleefd. De korting zal door Qumedia met de erkenninghouder verrekend worden bij de betaling en wel over het voor de geplaatste Advertenties verschuldigde bedrag.

Weigering van Advertenties

3.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de Regelen voor het Advertentiewezen en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Qumedia, is Qumedia te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat zulks op enigerlei wijze tot schadeplichtigheid van Qumedia kan leiden. Deze bevoegdheid van Qumedia geldt eveneens voor Advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.

Doorzenden reacties

3.9. Bij Advertenties onder nummer neemt Qumedia ten aanzien van het in ontvangst nemen en doorzenden van reacties de normale zorg in acht, welke van een redelijke uitgever ven/vacht kan worden, doch elke aansprakelijkheid ook voor het niet, niet tijdig of op onjuiste wijze in ontvangst nemen en/of doorzenden van deze reacties is uitdrukkelijk uitgesloten.
Reacties op Advertenties onder nummer, waaronder aangetekende of expresbrieven worden als normale brieven doorgezonden. Ter voorkoming van misbruik van het Advertentie-onder-nummer-systeem behoudt Qumedia zich alle rechten voor om binnenkomende reacties eventueel te openen en/of te lezen, waarbij Qumedia zich verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de inhoud.

Aanleveren materiaal

3.10. De wederpartij dient te zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van Qumedia. Indien naar het oordeel van Qumedia het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen vervalt voor de wederpartij het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financile verplichtingen te voldoen.
3.11. De wederpartij heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven Advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs, dan wel herplaatsing, echter slechts voor zover de Advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden, zulks ter beoordeling van Qumedia.
3.12. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat het aangeleverde advertentiemateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van een derde aantast dan wel dat enig ander recht wordt geschonden. De wederpartij zal Qumedia tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot materiaal

3.13. Qumedia neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot dia's, werktekeningen, lay-outs en ander haar door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal en wel gedurende twaalf maanden na de terbeschikkingstelling. Qumedia heeft het recht om na het verstrijken van deze periode van twaalf maanden de dia's, werktekeningen, lay-outs en andere door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen te vernietigen, dan wel aan de wederpartij voor diens risico en rekening te retourneren.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cookies

3.14. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 22 t/m 26 hiervoor geldt ten aanzien van Advertenties het volgende:

 1. indien bij de plaatsing van Advertenties, functionaliteiten worden gebruikt voor het plaatsen van cookies en/of het uitlezen van informatie van randapparatuur van een (eind)gebruiker, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van die functionaliteiten volledig bij de wederpartij. De wederpartij is er verantwoordelijk voor dat het gebruik van deze functionaliteiten volledig in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens;
 2. Qumedia heeft geen verplichting om de wederpartij te informeren en/of te adviseren over het al dan niet van toepassing zijn van wet- en regelgeving op de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien Qumedia hierover wel informatie verschaft, dan kan hieraan door de wederpartij geen rechten worden ontleend. Het bepaalde in artikel 11.7a Telecommunicatiewet blijft onverkort van toepassing voor de wederpartij;
 3. Qumedia accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten aan de toepasselijke wet- en regelgeving op die functionaliteiten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens. De wederpartij is in dit kader aansprakelijk voor de aan Qumedia door toezichthoudende instanties opgelegde boetes;
 4. de wederpartij vrijwaart Qumedia voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet volden aan wet- en regelgeving op het gebied van de in dit artikel 3.14 onder a. hiervoor genoemde functionaliteiten bij het plaatsen van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

4. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS EN SPONSOREN VAN EVENEMENTEN

Definities

4.1. Deelnamekosten: De volgens de overeenkomst van deelname door de Deelnemer aan Qumedia verschuldigde vergoeding voor de deelname aan het Evenement.
Deelnemer: Degene die met Qumedia een overeenkomst van deelname aan het Evenement heeft gesloten.
Evenement: Het evenement, de beurs, het congres of de tentoonstelling ter zake waarvan de overeenkomst van deelname is gesloten.
Inschrijfformulier: Het document waarin de overeenkomst van deelname is beschreven en vastgelegd.
Opdrachtbevestiging: Het document waarin de overeenkomst van sponsoring is beschreven en vastgelegd. Dit is de overeenkomst waarbij Qumedia voor een bepaalde periode onder bepaalde voorwaarden Standruimte, promotiemogelijkheden en/of diensten aan de Deelnemer ter beschikking stelt.
Promotiemogelijkheden en diensten: De in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, mogelijkheden om zijn product, dienst of merk anders dan met behulp van Standruimte onder de aandacht te brengen.
Sponsor: Degene die met Qumedia een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het Evenement heeft gesloten.
Sponsorgelden: De volgens de overeenkomst van sponsoring door de Sponsor aan Qumedia verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die overeenkomst omschreven door Qumedia verrichtte en te verrichten, algemene organisatorische diensten.
Standruimte: De in vierkante meters uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde, expositieoppervlakte, waarvan de locatie en de vorm door Qumedia wordt aangegeven.

Toepasselijkheid

4.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Qumedia met betrekking tot deelname aan Evenementen zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor evenementen van toepassing.

Data en duur

4.3. Indien naar het oordeel van Qumedia bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Qumedia de voor het Evenement vastgestelde data wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen:
onvoldoende belangstelling, onvoldoende representatief aanbod, onderlinge onenigheid in de betreffende branche en al die omstandigheden die na afweging van belangen naar het oordeel van Qumedia het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.
4.4. Bij wijziging van de vastgestelde data blijft de overeenkomst van deelname onverkort van kracht. In alle gevallen is de Deelnemer c.q. Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname c.q. sponsoring op zijn verzoek door of middels Qumedia gemaakte overige kosten integraal te voldoen.
4.5. In geen geval kan de Deelnemer c.q. Sponsor jegens Qumedia enig recht op schadevergoeding, hoe dan ook, op grond van een besluit als bedoeld in artikel 7 lid 3 en 4 hiervoor omschreven doen gelden.

Betaling

4.6. De Deelnamekosten zijn verschuldigd op de in de overeenkomst van deelname bepaalde tijdstippen. Qumedia heeft het recht te factureren zodra het Inschrijfformulier ondertekend retour is ontvangen. Een factuur kan worden vooraf gegaan door een voorschotnota.
4.7. Ten aanzien van Sponsorgelden geldt dat bij de Opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het desbetreffende Evenement de resterende 50%.
4.8. De Deelnemer c.q. Sponsor is aansprakelijk voor alle aan Qumedia verschuldigde kosten die verband houden met zijn deelname c.q. sponsoring, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf of derden, handelend in zijn naam.

Geheimhouding

4.9. Alle in het kader van Evenementen, Promotiemogelijkheden en diensten en sponsoring onder dit hoofdstuk 4 door Qumedia verstrekte of te verstrekken informatie, waaronder de Opdrachtbevestiging en (afspraken over) Sponsorgelden, gelden als vertrouwelijke informatie waarop het bepaalde in artikel 1 lid 17 hiervoor onverkort van toepassing is.

Aansprakelijkheid

4.10. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 22 t/m 26 hiervoor, is Qumedia niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, geleden door de Deelnemer c.q. Sponsor, diens personeel of diens bezoekers, bedrijfsschade en schade door diefstal, vernieling of welke andere oorzaak dan ook daaronder begrepen, indien deze schade aan derden kan worden toegerekend. De Deelnemer c.q. Sponsor vrijwaart Qumedia tegen iedere aanspraak van derden, wegens schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt door de Deelnemer c.q. Sponsor zelf, diens personeel of diens bezoekers.

Verhindering Sponsoren

4.11. Indien de Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de overeengekomen Standruimte en/of diensten gebruik te maken, is de Sponsor bevoegd om de overeenkomst van deelname annuleren, tot maximaal 6 maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels Qumedia gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde eenmalige registratiesom.
4.12. Bij annulering door de Sponsor binnen 4-6 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 50% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels Qumedia gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde eenmalige registratiesom.
4.13. Bij annulering door de Sponsor binnen 0-4 maanden voor aanvang van het Evenement is de Sponsor 100% van de totale overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels Qumedia gemaakte overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde eenmalige registratiesom.

Verhindering Deelnemers

4.14. Indien de Deelnemer door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Deelnemer bevoegd om de overeenkomst van deelname te annuleren tot maximaal drie weken voor aanvang van het Evenement. In dit geval is de Deelnemer 75,00 (te vermeerderen met BTW) aan administratiekosten verschuldigd. De Deelnemer is de totale Deelnamekosten verschuldigd bij verhindering binnen drie weken. De Deelnemer is gerechtigd in het geval van verhindering een vervanger van zijn inschrijving gebruik te laten maken.

Reglement voor Deelnemers c.q Sponsoren

4.15. Indien van toepassing wordt het reglement voor Deelnemers c.q. Sponsoren van de locatie geacht deel uit te maken van de overeenkomst van deelname. Het reglement is te allen tijde kosteloos bij de Qumedia op te vragen.

5. VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS VAN EVENEMENTEN

Definities

5.1. Opdrachtgever: de partij die Qumedia opdracht geeft een Evenement te organiseren.
Evenement: een congres, seminar, studiedag, leergang of (studie)reis, door Qumedia in opdracht van Opdrachtgever te organiseren.

Toepasselijkheid

5.2. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Qumedia met betrekking tot de organisatie van Evenementen, zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden voor congressen van toepassing.

Offerte, totstandkoming overeenkomst en facturen van derden

5.3. Ook na de totstandkoming van de overeenkomst dient de door Qumedia opgegeven kostenbegroting als richtprijs te worden beschouwd. Bij overschrijding van de begroting zal Qumedia vooraf van Opdrachtgever goedkeuring dienen te verkrijgen, tenzij deze overschrijding het gevolg is van een verhoging van door derden berekende kosten. In dat laatste geval zal Qumedia Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is Opdrachtgever gehouden die verhoging te betalen.
5.4. De in de toelichting op de offerte opgenomen afspraken dienen als voorlopig te worden aangemerkt. Wijzigingen van deze afspraken kunnen alleen in onderling overleg worden aangebracht. Opdrachtgever verplicht zich bij enige wijziging van de afspraken zodanig mee te werken dat de goede en tijdige uitvoering van de overeenkomst geen gevaar loopt.
5.5. Indien Qumedia bij de uitvoering van de overeenkomst van de diensten van derden gebruik maakt, zal Qumedia in naam van de Opdrachtgever en voor rekening en risico van de Opdrachtgever met deze derden handelen. Opdrachtgever vrijwaart Qumedia van vorderingen van derden ter zake.
5.6. Facturen van door Qumedia, namens Opdrachtgever, ingeschakelde derden zullen door Qumedia worden gecontroleerd en na zijn akkoordbevinding binnen de daarvoor gestelde termijn door Opdrachtgever dienen te worden betaald, tenzij Qumedia deze facturen inmiddels voor Opdrachtgever heeft betaald. In dat laatste geval is Opdrachtgever de betreffende kosten aan Qumedia verschuldigd, en zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek van Qumedia voldoen.

Annulering

5.7. Opdrachtgever is tot uiterlijk twee maanden voor de datum van (aanvang van) het Evenement bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren, in welk geval Opdrachtgever aan Qumedia de kosten is verschuldigd van de reeds door Qumedia aan de uitvoering van de overeenkomst bestede uren en gemaakte kosten. Tevens dient Opdrachtgever alle kosten van door Qumedia ten behoeve van het Evenement ingeschakelde derden te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan deze derden, hetzij aan Qumedia, indien Qumedia deze derden op eigen naam heeft ingeschakeld. Voorts is Opdrachtgever aan Qumedia een vaste schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 15% van het netto totaalbedrag van de voor de diensten van Qumedia in de overeenkomst opgenomen vergoedingen.
5.8. Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever korter dan twee maanden voor (aanvang van) het Evenement is Opdrachtgever de in de offerte opgenomen totaalvergoedingen verschuldigd aan Qumedia en ingeschakelde derden.

Aansprakelijkheid

5.9. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 lid 22 t/m 26 hiervoor geldt ten aanzien van Evenementen het volgende:

 1. Qumedia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die voor de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever door Qumedia zijn ingeschakeld;
 2. het Evenement wordt gehouden onder naam en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Qumedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die bij Deelnemers, sprekers en andere derden ten gevolge van het Evenement en/of de organisatie daarvan mocht ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart Qumedia van dergelijke aanspraken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

5.10. Bij het versturen van de mailing en/of de registratie van Deelnemers aan het Evenement is Qumedia verplicht de Wet Bescherming Persoonsgegevens na te leven. Qumedia vermeldt derhalve op alle uitingen de volgende tekst (of woorden van gelijke strekking):

Quorum Uitgevers bv legt gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst en wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Quorum Uitgevers bv. Deze gegevens worden gebruikt om een overeenkomst uit te voeren en om u te informeren over voor u relevante producten en diensten van Quorum Uitgevers bv, aan haar gelieerde bedrijven en zorgvuldig geselecteerde derden. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Quorum Uitgevers bv tenzij u toestemming geeft voor verder gebruik. Als u geen prijs stelt op deze informatie, per post of per e-mail, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan: Quorum Uitgevers bv, t.a. v. Afdeling Lezersservice, Postbus 123, 7200 AC Zutphen of per e-mail: lezersservice@qumedia.nl.

Vertaal via Google
Uw mening