Untitled Document
Algemene voorwaarden Feruzzi bv
  
 Artikel 1. Definities
1.Onder de opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan Feruzzi BV.
3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. Onder werkzaamheden word verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.
5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
  
 Artikel 2. Afwijkende voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen en werkzaamheden van de opdrachtnemer.
2. Afwijkingen en aanvullingen van de onderhavige voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Bij samentreffen van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, zoals uniforme inkoopvoorwaarden, en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
4. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.
  
 Artikel 3. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.
2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.
3. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
4. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoop- en andere condities van leveranciers en andere door opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die condities niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die condities geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan -voor zover daarmee in overeenstemming- van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken.
  
 Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen
1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De opdrachtnemer is gerechtigd om prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat offerte is gedaan met de opdrachtgever te verrekenen.
3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar de opdrachtnemer is gevestigd.
4. Alle betalingen dienen aldaar op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.
  
 Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen
1. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
2. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.
3. De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.
4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Worden de wijzigingen mondeling opgenomen, dan is het risico voor de opdrachtgever.
5. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever.
6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
  
 Artikel 6. Relatiebeheer
1.Indien de opdrachtnemer het nodig acht na afloop van een contact met de opdrachtgever daarvan een verslag, contactrapport of schriftelijke bevestiging op te stellen, en de opdrachtgever naar aanleiding van het verslag, contactrapport of schriftelijke bevestiging niet binnen vier dagen na toezending daarvan heeft gereageerd, wordt de inhoud daarvan als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en opdrachtnemer aan de inhoud daarvan gebonden.
  
 Artikel 7. Inschakeling derden
1.Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven.
  
 Artikel 8. Betalingstermijn
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum.
2.Deelfacturering is ten allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
3. Commercialproductie-, mediakosten en overige kosten, voor zover dat bij deze laatste kosten uitdrukkelijk in de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt aangegeven, dienen door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen vóór het tijdstip, waarop de opdrachtnemer tot betaling van deze kosten verplicht is.
4. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door de opdrachtnemer van de opdrachtgever te zijn ontvangen.
5. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem goedgekeurde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.
6. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij -zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is- in verzuim en is hij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke (handels)rente plus 2%.
7. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever, als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten voldoet overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 500,00 per vordering bedragen.
  
 Artikel 9. Opschorting, staking en ontbinding
1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bakgarantie. Bij opschorting of staking der werkzaamheden zijn alle aan de opdrachtgever door de opdrachtnemer overgedragen rechten ook opgeschort danwel gestaakt en is het de opdrachtgever niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde ontwerpen of andere leveringen te gebruiken totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, als mede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtgever.
4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.
  
 Artikel 10. Levertijden
1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding; ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.
2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en/of na te laten, dat nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, informatie en benodigde materialen.
3.Indien de opdrachtnemer door het niet voldoen door opdrachtgever aan de in het voorgaande artikellid opgenomen verplichting of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart door opdrachtgever worden voldaan.
4. De opdrachtnemer is pas in verzuim nadat hij schriftelijk en uitdrukkelijk door de opdrachtgever in gebreke is gesteld. De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de overschrijding van een uitdrukkelijk overeengekomen en gegarandeerde levertermijn is uitdrukkelijk beperkt tot de factuurwaarde van hetgeen geleverd had moeten worden door de opdrachtnemer.
  
 Artikel 11. Zorgplicht
Uw mening
U heeft al eerder aan de huidige stemming(en) deelgenomen.
 
Klik hieronder om de resultaten van de laatst gehouden stemmingen te bekijken